Współpraca z rodzicami

Plan współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

Partnerzy Przedszkola

Sposoby realizacji  współpracy

RODZICE

Rozmowy indywidualne z rodzicami – informowanie o sprawach bieżących, problemach, osiągnięciach dzieci

Udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i nauczania

Eksponowanie na tablicy ogłoszeń informacji adresowanych do rodziców

Eksponowanie prac dzieci na tablicach

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne

Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola

Współpraca z  Radą Rodziców

Współudział w organizowaniu wycieczek i imprez przedszkolnych

Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz przedszkola

LOGOPEDA

Przeprowadzenie badań mowy we wszystkich grupach wiekowych

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadą wymowy

SANEPID

Organizowanie spotkań profilaktycznych z pielęgniarką

Organizacja konkursu o tematyce zdrowotnej

Udział  dzieci  w konkursie piosenki o zdrowiu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Informowanie rodziców  o możliwości  skorzystania  z usług poradni

Organizowanie prelekcji tematycznych

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Uczestnictwo dzieci w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę

Uczestnictwo dzieci w zajęciach bibliotecznych

Wypożyczanie książek dla dzieci w przedszkolu

MOK i CKiS

Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych

Przygotowanie z dziećmi występów i prac na Przegląd Twórczości Dziecięcej

Udział dzieci w konkursach na terenie miasta

LOKALNE ZAKŁADY PRACY

Odwiedzanie miejsc pracy rodziców

Wycieczki (piekarnia, salon fryzjerski, apteka….)

MOPR

Organizowanie zbiórek na rzecz innych

Finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym

Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy

POLICJA

Spotkanie z policjantem w przedszkolu – pogadanka na temat bezpieczeństwa

STRAŻ POŻARNA

Wizyta w jednostce straży – prezentowanie sprzętu strażackiego

POGOTOWIE

Spotkanie z ratownikiem medycznym – pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy

NADLEŚNICTWO

Wycieczka do lasu i spotkanie z leśniczym

Dokarmianie ptaków zimą

Udział  w konkursach plastycznych

GIMNAZJUM Nr.3

Wspólne organizowanie teatrzyków

Czytanie bajek dzieciom przez młodzież

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.3 6 i 7

Cykl spotkań dzieci 6- cio letnich ze szkołą

PRZYCHODNIA DENTYSTYCZNA „DENTICA”

Udział dzieci w pogadance na temat dbania o higienę jamy ustnej

Wycieczka do przychodni i rozmowa z dentystą