Przedszkole

 

„Dzieci są wiosną rodziny
i społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”
J.P. II

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 4 w SIEDLCACH

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do w/w ustawy,
2. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),
4. Statut Przedszkola nr 4 w Siedlcach
5. Konwencja Praw dziecka

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.
Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy (dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie).
Przedszkole zatrudnia 19 pracowników, w tym: 8 nauczycieli (łącznie z dyrektorem)
i 11 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA:

Placówka posiada 4 sale dydaktyczne (wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy).
Hol na I piętrze pełni rolę sali rytmicznej (organizacja zajęć zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów).
Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.
Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

CELE SZCZEGÓŁOWE

-  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
-  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
-  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
-  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
-  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
-  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
-  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
-  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
-  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
-  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Szkolenia członków zespołów zadaniowych
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

 • Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora
 • Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 • Ankiet
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • Analizę wytworów dziecięcych,
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac,
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli,
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej,
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • Ciekawe świata
 • Ufne w stosunku do nauczycieli
 • Radosne
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • Uczciwe i prawdomówne
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe
 • Kulturalne i tolerancyjne,
 • Świadome zagrożeń,

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

Wykazuje:

 • Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • Podstawową wiedzę o świecie;

Umie:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • Posługiwać się zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania ,
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu,
 • Wyrażania swoich uczuć,

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju
 • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce
 • Wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Wspólnoty w grupie
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
 • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • Zdrowego żywienia

ZASADY i METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.
Do metod tych należą m.in.;

 • Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Praca szkolna K. Orffa
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona-program ćwiczeń ruchowych , graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
 • - alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania
 • Relaksacja
 • Techniki parateatralne,
 • Bajkoterapia
 • Zabawy paluszkowe
 • Drama
 • Pantomima
 • Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Program Adaptacyjny-Będę Przedszkolakiem mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola,

Cele adaptacji

 • Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami celu ułatwienia dalszej współpracy
 • Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
 • Poznanie się i integracja rodziców między sobą

Pomoc dziecku w adaptacji

 • Wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
 • Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
 • Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,
 • Cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,
 • Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
 • Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
 • Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
 • Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać),
 • Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
 • Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom

 • Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przygotowanie ankiet dla rodziców,
 • Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),
 • Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotkań adaptacyjnych,
 • Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, dotycząca harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 • Zorganizowane cyklu spotkań w przedszkolu:
 • Spotkanie rodziców z dyrektorem przedszkola, przyszłym nauczycielem wychowawcą ich dzieci oraz psychologiem (temat spotkania: problem adaptacji dzieci do przedszkola),
 • Spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami (minimum 3 spotkania).

Program Wychowawczy” - Jestem w grupie…-który uczy porozumiewać się w grupie , zgodnie funkcjonować w zabawie , dzieci odwołują się do kodeksów zachowań i wartości moralnych, znają prawa dziecka. Ustalone zasady i normy postępowania, regulaminy bezpieczeństwa stosują w kontaktach indywidualnych w zabawach zespołowych.

Mamo, tato, wolę wodę – kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie.

I i II edycja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej –Akademia Aqua Fresh,

Kubusiowi przyjaciele natury – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Czyste powietrze wokół nas – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców
oraz programy własne:

„Czego Jaś się nauczy to Jan będzie umiał” – program zdrowotny,

„Ziemia nasza planeta” – program ekologiczny,

„Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”,

Program informatyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia

 • Nasze cele wychowania i nauczania
 • Działania zorientowane na dziecko
 • Aktualne pory roku
 • Święta i uroczystości

Tradycje przedszkola: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, choinka, bale karnawałowe, warsztaty świąteczne, Święto Babci i Dziadka , Święto Mamy i Taty, międzyprzedszkolne przeglądy twórczości dziecięcej, miedzyprzedszkolne konkursy plastyczne, pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły, czytanie bajeczek przez rodziców, pikniki rodzinne.

Udział w akcjach:
­ Akcja zbierania korków na wózki inwalidzkie
­ Akcja góra grosza,
­ Zbieranie rzeczy dla porzuconych zwierząt „Wspomagamy schroniska dla zwierząt”

Zaobserwowane pozytywne efekty pracy z wyżej wymienionymi metodami:

 • Dzieci potrafią skupić uwagę na wykonywanych czynnościach
 • Potrafią przestrzegać kolejności wykonywanych czynności
 • Dzieci potrafią prawidłowo wykonać czynności ruchowe we właściwym czasie i przestrzeni
 • Pomoc w wyzbyciu się nieśmiałości
 • Gotowość do nauki czytania i pisania
 • Rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji i uwagi
 • Liczy obiekty, wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub konkretach
 • Niwelowanie trudności i niepowodzeń w nauce matematyki
 • Pozytywny wpływ na odporność emocjonalną – radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Pozytywne osiągnięcia naszych dzieci w szkole

Dzieci bardzo polubiły te zajęcia, na których oprócz słuchania angażowały, ruch, gest, czynnie uczestniczyły w poznawaniu nowych treści i wiadomości.

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji
Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

2. Zasada samodzielności
Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania
Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu

DZIALANIA PODNOSZACE JAKOŚC PRZEDSZKOLA

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z REGULAMINEM NORM I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE

• Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
• Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
• Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
• Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
• Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD
• Tłumaczenie i wyjaśnianie
• Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji
• Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka
• Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
• Czasowe odebranie przyznanego przywileju
• Utworzenie kącików agresji
• Odsuniecie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA ROZWOJU DZIECI
• Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
• Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej
• Prowadzenie kart obserwacji
• Rozmowy indywidualne z rodzicami
• Wymiana doświadczeń ze specjalistami
• Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ  NA PODSTAWIE:
• Obserwacji funkcjonowania w grupie
• Wytworów prac dzieci
• Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
• Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
• Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
• Rozmowy

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI
• Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
• Rozmowy indywidualne z rodzicami
• Organizowanie dni otwartych
• Organizowanie zebrań, warsztatów
• Omawianie arkuszy diagnostycznych
• Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu
• Organizowanie zajęć otwartych
• Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:
• wybitnych uzdolnień,
• niepełnosprawności,
• niedostosowania społecznego,
• zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
• specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
• zaburzeń komunikacji językowej,
• choroby przewlekłej,
• zaburzeń psychicznych,
• sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
• zaniedbań środowiskowych,
• trudności adaptacyjnych,
• odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:
• Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
• Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
a) poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
b) zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
e) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
f) działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
• rodziców,
• nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
• specjalisty,
• poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
• porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współprace z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci Akademii Podlaskiej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu na podstawie wniosków Rodziców i finansowane przez rodziców. Oferty osób/ firm/ chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i instruktorów zajęć. Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na zebraniu Rady Rodziców. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych w roku ubiegłym. Rada Rodziców, jako przedstawicielstwo rodziców podejmuje decyzję co do rodzaju prowadzonych zajęć oraz wyboru firmy na prowadzenie zajęć. Decyzja ta jest zaprotokołowana w protokole z zebrania Rady Rodziców. Dyrektor Przedszkola sporządza umowę na prowadzenie zajęć dodatkowych z firmą wybraną przez rodziców.
Zajęcia płatne wybrane i finansowane przez rodziców to:
• Zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne ( 1 raz w tygodniu każda grupa)
• Język angielski (4 razy w tygodniu każda grupa)
• Gimnastyka korekcyjna (1 raz w tygodniu grupa II, III i IV)

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.
Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
• Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
• Wszechstronny rozwój dziecka,
• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
• Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
• Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
• Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
• Zebrania grupowe,
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
• Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
• Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,
• Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
• Organizacje uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców, np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy,
• Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, Wigilia - jasełka, choinka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.
• Konkursy, wycieczki,
• Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy.

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:
• Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
• Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
• zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :
• Urzędem Miasta (udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym),
• Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Strażą Pożarną (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),
• Szkołą Podstawową z OI nr 6 oraz Publicznym Gimnazjum z OI nr 3,
• Przedszkola nr 3 i  Przedszkola nr 25
• WORD - Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
• Towarzystwem „Nasz Dom” (udział w akcji ”Góra Grosza”),
• Miejską Biblioteką Publiczną,
• Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• WSPR Meditrans w Siedlcach
• Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
• Prowadzenie kroniki przedszkola
• Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
• Prowadzenie strony internetowej placówki,
• Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
• Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI

• Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
• Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,
• Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
• Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
• Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.
• Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy i doposażenia placówki:
• Termomodernizacja budynku przedszkola,
• Remont tarasu przedszkolnego,
• Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,
• Remont holu (sali rytmicznej) i przylegającej do niego klatki schodowej,
• Zakup sprzętu na placu zabaw (huśtawki, ławeczki),
• Zakup sprzętu audiowizualnego,
• Wyposażenie biblioteki w nowe pozycje metodyczne.
• Zakup pomocy dydaktycznych.
• Zakupienie nowych strojów do tańców i występów artystycznych.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
• Rozbudować sferę kształtowania umiejętności samoobsługowych dzieci, poprzez zwiększenie częstotliwości zajęć w zakresie samodzielności i zaangażowanie w nie rodziców.
• Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Wdrażanie innowacji pedagogicznej.
• Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.
• Zwiększać sukcesywnie zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,
• Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor;

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
• Współpracowanie z nauczycielami innych placówek celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
• Wzmocnienie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez włączenie psychologa i logopedy do stałej współpracy przy organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
• Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
• Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,
• Podjęcie współpracy z lokalnymi animatorami kultury i sztuki w celu bliższego poznania dorobku kulturowego regionu.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2010-2015

ZADANIA

2010/11
1. Kształtowanie u dzieci prawidłowego stosunku do różnych form życia, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej.
2. Uwrażliwienie dzieci na piękno literatury dziecięcej – przybliżanie postaci Jana Brzechwy.

2011/12
1. Poznanie środowiska wychowawczego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola.
2. W magicznym świecie bajek. Tworzymy warunki do rozbudzania u dzieci zainteresowań twórczością Wandy Chotomskiej.

2012/13
1. Poszerzanie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych.
2. Inspirowanie dzieci do aktywnego poznania świata przyrody, rozszerzanie horyzontu myślowego służącego tworzeniu obrazu świata.

2013/14
1. Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa , odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego . Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych , propagowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa - Dbam o swoje zdrowie.
2. Mały badacz i odkrywca- rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie.

2014/15
1. Pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.- Książka Nasz Przyjaciel , który uczy , bawi i wychowuje”.
2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych – Muzyką malowane przez polskie drogi.