Dla przedszkolaków

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

  • Właściwie zorganizowanych zajęć w sali i na terenie, zgodnie z zasadami pracy umysłowej dla dzieci w tej fazie rozwoju psychofizycznego
  • Opieki wychowawczej i odpowiednich warunków bezpieczeństwa, do ochrony przed jakimikolwiek formami przemocy fizycznej lub psychicznej, poszanowania swej godności i podmiotowości
  • Zabawy indywidualnej i wypoczynku
  • Rozwijania zainteresowań i uzdolnień indywidualnych
  • Życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym