Dla rodziców

Regulamin przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Siedlce - Wydział Edukacji podawanymi do publicznej wiadomości
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.00
 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola
 6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.20 i odbierania w ustalonych porach (do godz. 13.00 w przypadku dzieci 5-cio godzinnych)
 7. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym                                                         
 8. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30
 9. Nieodebranie dziecka do godziny 17.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji
 10. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają nauczycielce zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie
 11. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do10 każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłaty naliczane są ustawowe odsetki
 12. Zajęcia dodatkowo płatne organizowane są zgodnie z potrzebami rodziców z uwzględnieniem organizacji pracy przedszkola
 13. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora, nauczyciela przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana
 14. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców
 15. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi
 16. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp.
 17. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie
 18. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu
 19. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się, bez pośpieszania dziecka. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych
 20. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć korygująco-wspierających
 21. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach
 22. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola
 23. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców
 24. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola
 25. Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego
 26. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola
 27. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie danych kontaktowych
   

Harmonogram konsultacji indywidualnych rodziców z nauczycielami w roku szkolnym 2019/ 2020

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr. 4
Bożena Kokot przyjmuje codziennie w godzinach 1000 – 1500

grupa

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina konsultacji

I

Elżbieta Borysławska

Środa

1430 – 1500

II

Dorota Trojanowska

Małgorzata Grzyb

Poniedziałek

Czwartek

1130 – 1200

1530 – 1600

III

Teresa Krzymowska

Aneta Wysocka

Środa

Czwartek

1130 – 1200

1630 - 1700

IV

Małgorzata Mościcka

Sylwia Bąk

Poniedziałek

Wtorek

1130 – 1200

1530 – 1600

Inne formy kontaktu:

 • Rozmowy telefoniczne (przekazywanie bieżących informacji)
 • Spotkania grupowe, informacyjne – według harmonogramu spotkań
 • e-mail: mp4@poczta.onet.pl
 • Telefon: (25)7943567

Terminy spotkań z Rodzicami:

 • Wrzesień
 • Styczeń
 • Maj